PCatS Comunicació  es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o qualsevol dels seus serveis.

La utilització del web i/o de qualsevol dels serveis oferts , implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’hi estipula. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços del nostre web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica als webs d’altres companyies o organitzacions a les quals el web estigui redirigit. No es controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests webs.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals, preguem llegiu atentament cada un d’aquets termes:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

La present pàgina web és propietat de:

EMPRESA: PCatS Comunicació
ADREÇA: C/Consell de Cent 428 ent. 2a – 08013 Barcelona
CIF: B63816508
TELEFON: 93 419 42 48
EMAIL: info@pcats-comunicacio.com
D’ara en endavant: “EL TITULAR”

Com obtenim les seves dades?

Com a usuari vostè ens proporciona dades personals mitjançant les següents vies:

  • Al accedir als nostres serveis, web i plataforma
  • Quan vostè es comunica o contacta activament amb nosaltres mitjançant de la web, les nostres xarxes socials o correu electrònic
  • Quan vostè interactua mitjançant el lloc web permetent l’ús de cookies.

Aquesta informació es recava per poder oferir els nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos, intentant sempre millorar la seva experiència com a usuari.

EL TITULAR recavarà únicament aquelles dades adequades, pertinents i limitades a allò estrictament necessari per la prestació dels nostres Serveis i aquests es tractaran de forma licita, lleial i transparent.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  • Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.
  • Si ens dona el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil i mentre vostè no sol·liciti la supressió durant el termini d’un any a partir de la ultima confirmació d’interès.

Podrem conservar la vostre informació personal inclús després de finalitzar aquesta necessitat, si fos necessari per el compliment d’alguna obligació legal, les dades romandrien bloquejades el temps necessari per complir el termini marcat per la Llei per procedir després a la seva supressió

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per als tractaments de les seves dades està fonamentada en l’obtenció del seu consentiment, d’acord amb l’article 6.1a del RGPD.

El ús dels serveis disponibles en aquesta web per menors d’edat exigeix que aquets hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol acte realitzat per el menor al seu càrrec.

Els representants legals de les persones menors d’edat tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis d’internet per aquests menors

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Vostè com a usuari, autoritza a EL TITULAR a formalitzar, en cada cas, els contractes d’encàrrec de tractament de dades que siguin necessaris per realitzar el servei encomanat per vostè.

EL TITULAR comprova que tots els encarregats de tractament amb els que treballa compleixin les polítiques de seguretat, mantinguin els nivells de seguretat pertinents i les mesures tècniques imposades per la normativa i segueixin les seves instruccions en la prestació i bon desenvolupament dels serveis per els quals son contractats.

EL TITULAR no realitzarà transferències de dades personals que vagin a ser objecte de tractament o vagin a ser-ho desprès de la seva transferència , a un tercer país o organització internacional.

EL TITULAR no llogarà ni vendrà informació personal ni compartirà informació personal amb ningun anunciant ni amb xarxes d’anuncis per publicitat sense consentiment explícit.

EL TITULAR proporcionarà informació a tercers quan així ho exigeixi la llei, una citació o un procediment judicial. No obstant, en aquests cases s’informarà al usuari prèviament a la entrega.

Quines mesures de seguretat apliquem?

EL TITULAR aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per proporcionar un nivell de seguretat adequat al risc, garantint la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades, d’acord amb l’article 32 del RGPD.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades així coma retirar el seu consentiment per el tractament en qualsevol moment.

Vostè pot exercir els seus drets contactant amb EL TITULAR mitjançant de les dades de contacte facilitades a la web, adjuntat fotocopia del Document Nacional d’Identitat o altre

Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Quines obligacions té vostè respecte de les dades que ens facilita?

Vostè com a propietari de les seves dades, ha de garantir la seva veracitat i comprometre’s a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en elles.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis del TITULAR

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació de productes i serveis del web

Aquesta web pot contenir enllaços a llocs web de terces, on les polítiques de privacitat son alienes a EL TITULAR, al accedir a aquets llocs webs vostè ha de decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies.

El present AVIS LEGAL s’actualitzarà periòdicament, per lo qual resultaran aplicables les condicions que es trobin vigents i publicades en el moment de d’utilització de la web o dels serveis. Per això preguem llegeixi atentament aquesta informació periòdicament per mantenir-se totalment informat.

Si vostè té alguna pregunta relacionada amb aquest Avis Legal pot contactar amb nosaltres mitjançant les nostres dades de contacte.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

  • Dades de caràcter identificatiu.
  • Adreces postals o electròniques.
  • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

CONSENTIMENT

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.